Get Adobe Flash player

Rodzina na swoim

Kredyt w ramach programu Rodzina na Swoim jest szczególnym rodzajem kredytu mieszkaniowego, bowiem objęty jest preferencjami w postaci dopłat Skarbu Państwa przez pierwszych 8 lat kredytowania. Kredyty te udzielane są na podstawie Ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U 2006 Nr 183 poz. 1354 z późn. Zm.). Program zostaje wygaszony z dniem 31.12.2012.

Zgodnie z ustawą o kredyt na preferencyjnych warunkach może ubiegać się (zw. dalej docelowym kredytobiorcą):

1) małżeństwo (bez względu na to czy posiadają dzieci, do 35 roku życia młodszego z małżonków)

2) osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno:

 • małoletnie dziecko,
 • dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
 • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

3) osoba niepozostająca w związku małżeńskim (innych niż wskazane w pkt 2); (singiel, do 35 roku życia)

1. małżeństwo do 35 roku życia młodszego z małżonków

2. osoba samotnie wychowująca dziecko

3. singiel do 35 roku życia

Ponadto docelowy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie może być:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 • osobą, której przysługuje w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 • najemcą lokalu mieszkalnego.
 • Właścicielem/współwłaścicielem mieszkania lub domu
 • Osobą której przysługuje spółdzielcze własnościowe bądź lokatorskie prawo do lokalu
 • Najemcą lokalu mieszkalnego

W przypadku singli ograniczenie to jest większe- powyższe warunki (poza najmem) musi spełniać zarówno historycznie jak i w chwili przystąpienia do umowy kredytu preferencyjnego.

Kolejnym warunkiem koniecznym do skorzystania z preferencji jest przeznaczenie kredytu. Tu ustawodawca przewidział poniższe cele:

1) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,

2) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,

3) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

4) budowę domu jednorodzinnego,

5) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego;

Jeśli docelowy kredytobiorca jest singlem, wówczas nie może sfinansować zakupu czy budowy domu jednorodzinnego.

Wprowadzono również ograniczenia, co do maksymalnych metraży nieruchomości i tak dla domów jednorodzinnych powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 140m2, a dla lokali mieszkalnych 75m2, jeśli zaś docelowy kredytobiorca jest singlem to może sobie pozwolić jedynie na zakup lokalu o powierzchni nie większej niż 50m2.

 • zakup domu jednorodzinnego (będącego w budowie bądź istniejącego) – rynek wtórny i rynek pierwotny (pełna własność jak i spółdzielcze własnościowe prawo) – o metrażu nie większym niż 140m2 powierzchni użytkowej, dla singli cel ten nie jest objęty dopłatami
 • zakup lokalu mieszkalnego – rynek pierwotny i wtórny (pełna własność jak i spółdzielcze własnościowe prawo) – o metrażu nie przekraczającym 75m2 powierzchni użytkowej, dla singli metraż nie przekraczający 50m2
 • budowa domu jednorodzinnego o metrażu nie większym niż 140m2 powierzchni użytkowej, dla singli cel ten nie jest objęty dopłatami

Dopłaty stosowane są przez 8 pierwszych lat trwania kredytu i wynoszą połowę kwoty odsetek naliczonych od podstawy ich naliczania zgodnie ze stopą referencyjną (tj. WIBOR 3Mu powiększony o 2 p.p. – publikowana przez BGK - http://www.bgk.pl/komunikaty-o-stopie-referencyjnej-programu-rodzina-na-swoim II kwartał 2012 6,97%). Dopłaty naliczane są od iloczynu kwoty kredytu pozostającej do spłaty i proporcjonalnej części metrażu nieruchomości:

 • dla domów jednorodzinnych 70m2
 • dla lokali mieszkalnych 50m2 (lokal mieszkalny dla singla – 30m2)

W ramach programu wprowadzone jest również ograniczenie co do maksymalnej ceny nieruchomości za 1m2 – limity cen uzależnione są od gminy w której znajduje się nieruchomość i wynikają z iloczynu kosztu odtworzenia 1m2 i wskaźnika wynoszącego 1 dla rynku pierwotnego i 0,8 dla rynku wtórnego. Tabele wskaźników aktualizowane są co kwartał i umieszczane na stronie BGK http://www.bgk.pl/program-rodzina-na-swoim/informacje-o-programie-rodzina-na-swoim

 

Aby zaprezentować Państwu, jakiego rzędu są dopłaty w ramach programu posłużymy się pewnymi założeniami. Małżeństwo kupuje mieszkanie w Poznaniu o powierzchni 50m2 w ramach rynku wtórnego za kwotę 200 000zł (cena za metr 4.000zł). Przy kredycie obejmującym w 100% finansowanie zakupu + 2% kosztów okołokredytowych, kredytobiorcy uzyskują comiesięczne dopłaty w wysokości ok. 600zł! /obliczenia mają jedynie charakter poglądowy/

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z preferencyjnego kredytu w ramach programu Rodzina na Swoim – spieszcie się –program będzie obowiązywał tylko do końca roku 2012! Zapraszamy do umówienia się z nami na spotkanie, podczas którego wspólnie wybierzemy najkorzystniejszą dla Państwa ofertę spośród proponowanych przez Banki, a następnie będziemy koordynować cały proces kredytowy. Gwarantujemy pomoc na każdym etapie procesu kredytowego.

Skontaktuj się z nami!

...